Cấp phối bê tông tham khảo

1. Bê tông trụ tháp :
Yêu cầu về bê tông : Mác bê tông 50 (mẫu trụ 150 * 300 mm , sau 28 ngày)

 • Cường độ nén sau 12 giờ là 12 MPa
 • Nhiệt độ môi trường từ 18 đến 22*C
 • Độ sụt = 16 (+/- 2.5 cm)

Cấp phối được chấp thuận :

Thành phần Tỉ lệ
Xi măng 450 kg/ m3
Tỉ lệ nước/ xi măng 0.32
Tỉ lệ cát/cát + đá 41%
Phụ gia Glenium SP8S 1% trên trọng lượng xi măng

Bê tông trụ tháp :
Yêu cầu về bê tông : Mác bê tông 55 (mẫu trụ 150 * 300 mm , sau 28 ngày)

 • Cường độ nén sau 36 giờ là 30 MPa
 • Nhiệt độ môi trường từ 8*C (vào mùa đông) đến 40*C (vào mùa hè)
 • Độ sụt = 19.5 (+/- 2.5 cm)

Cấp phối được chấp thuận :

Thành phần Tỉ lệ
Xi măng 500 kg/ m3
Tỉ lệ nước/ xi măng 0.30
Tỉ lệ cát/cát + đá 41%
Phụ gia Glenium SP8S 1.3% trên trọng lượng xi măng

2. Dầm hộp bê tông cốt thép
Yêu cầu về bê tông cấp phối loại A : Mác bê tông 40 (mẫu trụ 150 * 300 mm , sau 28 ngày)

 • Cường độ nén sau 3 ngày là 36 MPa
 • Nhiệt độ môi trường từ 8 (mùa đông) đến 40*C
 • Độ sụt = 16 (+/- 2.5 cm)

Cấp phối được chấp thuận :

Thành phần Tỉ lệ
Xi măng 470 kg/ m3
Tỉ lệ nước/ xi măng 0.32
Tỉ lệ cát/cát + đá 42%
Phụ gia Glenium SP8S 1.1% trên trọng lượng xi măng

Dầm hộp bê tông cốt thép
Yêu cầu về bê tông cấp phối loại A : Mác bê tông 45 (mẫu trụ 150 * 300 mm , sau 28 ngày)

 • Cường độ nén sau 36 giờ là 30 MPa
 • Nhiệt độ môi trường từ 8 (mùa đông) đến 40*C (vào mùa hè)
 • Độ sụt = 19.5 (+/- 2.5 cm)

Cấp phối được chấp thuận :

Thành phần Tỉ lệ
Xi măng 475 kg/ m3
Tỉ lệ nước/ xi măng 0.32
Tỉ lệ cát/cát + đá 43%
Phụ gia Glenium SP8S 1.2% trên trọng lượng xi măng

3. Bê tông trụ dưới nước
Yêu cầu về bê tông cấp phối : Mác bê tông 28 (mẫu trụ 150 * 300 mm , sau 28 ngày)

 • Cường độ nén sau 36 giờ là 30 MPa
 • Nhiệt độ môi trường từ 8 (mùa đông) đến 40*C (vào mùa hè)
 • Độ sụt = 9 – 12 cm, Môi trường có Clo

Cấp phối được chấp thuận :

Thành phần Tỉ lệ
Xi măng 380 kg/ m3
Phụ gia GF100 (MBSF) 19kg/ m3 (5% / xi măng)
Tỉ lệ nước/ xi măng 0.435
Tỉ lệ cát/cát + đá 40%
Phụ gia Rheobuild 561 1% trên trọng lượng xi măng